Yükleniyor

Nisan 2019, Cilt 20, Armağan Özel Sayısı

1-Matematiksel Modelleme İle İlgili Lisansüstü Tezlerin Tematik İçerik Analizi
Şafak YILDIZ, Kürşat YENİLMEZ
ÖZET | TAM METİN
2-PISA 2003 VE 2012 Matematik Okuryazarlığı Puanlarının Ölçüt Geçerliği: Beklenti Tabloları Ve Uyum Analizi
Abdullah Faruk KILIÇ, Başak ERDEM KARA, Nuri DOĞAN
ÖZET | TAM METİN
3-Supervision Models in Psychological Counselling
Serdar KÖRÜK, Ahmet KARA
ÖZET | TAM METİN
4-Coğrafya Öğretmenlerinin İyi Öğretim Anlayışlarının İncelenmesi
Yavuz DEĞİRMENCİ
ÖZET | TAM METİN
5-Okullardaki Psikolojik İklim ve İş Motivasyonu Arasındaki İlişki
Tayfun EROĞLU, Hamit ÖZEN
ÖZET | TAM METİN
6-Temel Eğitim Bölümünde Öğrenimlerini Sürdüren Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi
Yasemin ABALI ÖZTÜRK, Çavuş ŞAHİN, Mehmet Kaan DEMİR, Serdar ARCAGÖK
ÖZET | TAM METİN
7-Preschool Teacher Opinions on Undesirable Behaviors
Seda ATA, Seda KARAYOL
ÖZET | TAM METİN
8-Rafadan Tayfa Çizgi Filminin Milli ve Evrensel Değerler Açısından Değerlendirilme-si
Şener ŞENTÜRK, Ayfer KESKİN
ÖZET | TAM METİN
9-Türkiye’de Okul Öncesi Eğitimde Dil Gelişimi Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi
Rahime Filiz KİREMİT
ÖZET | TAM METİN
10-Bilim ve Sanat Merkezlerinin Eğitim Programlarının Öğrenci Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi
Erman KAYIŞDAĞ, Macid Ayhan MELEKOĞLU
ÖZET | TAM METİN
11-Öğretmen Genel Yeterlikleri Açısından Sınıf Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarının Kendilerini Değerlendirmeleri
Özkan ÇELİK, Alper YORULMAZ, Halil ÇOKÇALIŞKAN
ÖZET | TAM METİN
12-Sınıf Öğretmen Adaylarının Fen Laboratuvarında Argümantasyon Tabanlı Öğretime Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
Gamze KARAER, Ersin KARADEMİR, Özden TEZEL
ÖZET | TAM METİN
13-K12 ve Lisans Öğrencilerinin Endüstri 4.0 Kavramına İlişkin Algıları
Hatice Hicret ÖZKOÇ, Halit KARALAR
ÖZET | TAM METİN
14-Ahlak Eğitiminde Beceri Merkezli Öğrenme
İshak TEKİN
ÖZET | TAM METİN
15-Hayat Bilgisi Dersinde Dijital Bir Değerlendirme
İrfan SÜRAL, Pınar GİRMEN
ÖZET | TAM METİN
16-Türkiye’de Tartışmalı ve Sosyobilimsel Konular Üzerine Yazılan Lisansüstü Tezlerin Eğitim Bilimleri Perspektifinden İncelenmesi
Şefika TATAR, Oktay Cem ADIGÜZEL
ÖZET | TAM METİN
17-Sesli ve Sessiz Okumada Göz Hareketleri: Bir Göz İzleme (Eye Tracking) Çalışması
Muhammet BAŞTUĞ, Kağan KESKİN, İrfan ŞİMŞEK
ÖZET | TAM METİN
18-Konum Tabanlı Bir Coğrafya Oyunu: Yer-Kutu-Keşfet (Instructional Geocaching)
Rukiye ADANALI
ÖZET | TAM METİN
19- Birer Çevresel Vatandaş Olarak İlköğretim Öğrencileri: 6. 7. Ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Çevresel Sorumlu Vatandaş Davranışlarının İncelenmesi
Döndü ÖZDEMİR ÖZDEN, Cemil ÖZTÜRK
ÖZET | TAM METİN
20-Üstün Zekâlı Birinci Sınıf Öğrencilerinin İlk Okuma ve Yazma Hatalarının İncelenmesi
Esra ERTÜRK, Coşkun KÜÇÜKTEPE
ÖZET | TAM METİN
21- 5. Sınıf Öğrencilerinin Çokgenler ve Dörtgenler konularında Sahip Oldukları Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi
Cumali ÖKSÜZ, Hüseyin BAŞIŞIK
ÖZET | TAM METİN
22-Sınıf Öğretmeni Adaylarının Diksiyona İlişkin Görüşleri
Emel GÜVEY AKTAY
ÖZET | TAM METİN
23-Dezavantajlı Gruptaki Çocuklarla Eğitim Süreci: Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görüşleri
Ömür GÜRDOĞAN BAYIR
ÖZET | TAM METİN
24- Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Eğitimde Çizgi Filmin Kullanımına İlişkin Görüşleri
Asiye BERBER, Burcu ANILAN, İzel Nur ODABAŞ, Dilan ALKAN
ÖZET | TAM METİN
25- Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programında Öğrencilerin Sosyoekonomik Özellikleri ile Okuma Becerileri Arasındaki İlişki
Elif ERDOĞAN, Meltem ACAR GÜVENDİR
ÖZET | TAM METİN
26-Sınıf Öğretmenlerinin ve Anne-Babaların Gözünden Okul Aile İşbirliği
Zeynep KILIÇ
ÖZET | TAM METİN
27-Okul Öncesi Eğitimde Ailelerin Kreş Tercihleri ve Kreşlerden Beklentileri: Eskişehir Örneği
Fatih ÇEMREK, Özer ÖZAYDIN
ÖZET | TAM METİN
28-2015, 2017 ve 2018 Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programları
Sayım AKTAY, Halise Sibel ÇETİN
ÖZET | TAM METİN
29-Sosyal Etki ve Öz yeterlilik Algısının Dokunmatik Ekranlı Akıllı Cihazları Kabullenişe Etkisi
Kübra KARAKAYA ÖZYER
ÖZET | TAM METİN
30-Bütünleştirilmiş Anlaşma Halkaları ve TGA Yönteminin Çözünürlüğe Etki Eden Fak-törler Konusundaki Kavramsal Anlamaya Etkisi
Pınar RUSÇUKLU, Zehra ÖZDİLEK
ÖZET | TAM METİN
31-Resim-İş Öğretmenliği Programı ve Görsel Sanatlar Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Algılarının İncelenmesi
Salih BAYÇU
ÖZET | TAM METİN
32-E-Öğrenme Ortamında Kullanılan Ders Anlatım Videolarındaki Sözsüz İletişim Becerilerinin Öğrenci Bağlılığına Etkisi
Volkan EMRECİK, Özlem OZAN
ÖZET | TAM METİN
33-Pozitif Algı Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması
Tuncay Yavuz ÖZDEMİR, Aslı YILDIZ
ÖZET | TAM METİN
34-The Investigation of the Relation between Service Quality in Higher Education and School Climate in terms of Different Variables
Soner ARIK
ÖZET | TAM METİN
35-Mesleki Eğitimde Ders Çalışma Yaklaşımlarının Belirlenmesi
Mesut ÖZONUR, Halil KAMIŞLI
ÖZET | TAM METİN
36-Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Dış Mekan Özellikleri: Eskişehir İli Örneği
Fatma GENEY, Zeynep ÖZSOY, Döndü Neslihan BAY
ÖZET | TAM METİN
37-Matematik Derslerinde Matematik Tarihi Kullanımının Matematik Tutumuna Etkisi
Kani BAŞIBÜYÜK, Yasin SOYLU
ÖZET | TAM METİN
38-A Discourse Analysis of Social Media Voices on Turkey’s FATIH Project
Ayşe AYDIN AKKURT, Hakan YILDIRIM, H. Mustafa DÖNMEZ
ÖZET | TAM METİN
39-Sınıf Öğretmenlerinin Sanal Manipülatiflere İlişkin Görüşleri
Kadriye UZUNDAĞ, Ersen YAZICI
ÖZET | TAM METİN
40-Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından Uygulanan Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine İlişkin Yapılan Çalışmaların Analizi
Ekrem CENGİZ
ÖZET | TAM METİN
41-Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bölme İşleminin Eşit Paylaşım ve Kayıp Çarpan Anlamlarına Odaklanan Problemleri Çözme Becerileri
Sümeyra DOĞAN COŞKUN, Emre EV ÇİMEN
ÖZET | TAM METİN
42-Hemşirelerde Danışmanlık Becerileri Ölçeği’nin (HDBÖ) Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
İlknur AYDIN AVCI,Hatice KUMCAĞIZ
ÖZET | TAM METİN
43-İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Problem Çözümünde Benimsedikleri Kavramsal ve İşlemsel Yaklaşımlarının Belirlenmesi: iç Anadolu Örneği
Feride ÖZYILDIRIM GÜMÜŞ
ÖZET | TAM METİN
44-Problems Faced by Primary School Teachers While Teaching Problem-Solving Skills and Suggestions for Solution
Ayfer ŞAHİN, Sevgi HAYRAN DEMİR
ÖZET | TAM METİN
45-Öğretmen Adaylarının Eğitim İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İnce-lenmesi
Hasan Güner BERKANT, Dildar ÖZASLAN
ÖZET | TAM METİN
46-Meslek Lisesi Öğrencilerinin Ahlaki Uzaklaşma Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Uğur ÖZALP, Ramazan YİRCİ
ÖZET | TAM METİN
47-Yeniliklerin Yayılması Teorisi Bağlamında Öğretmen Adaylarının Bulut Teknolo-jisi Kullanımlarını Etkileyen Faktörler
Şule Betül TOSUNTAŞ, Zühal ÇUBUKÇU
ÖZET | TAM METİN
48-İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Denklem ve Eşitlik Konusundaki Pedagojik Alan Bilgilerinin Öğrenci Bileşeni Açısından Değerlendirilmesi
Hülya SERT ÇELİK, Ercan MASAL
ÖZET | TAM METİN
49-Sosyal Medyada Çocuk Hakları İhlalleri: Ebeveynler ve Öğretmenler Farkında mı?
Hüseyin SERİN
ÖZET | TAM METİN
50-Birinci Sınıf Öğretmenlerinin Birinci Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programına İlişkin Görüşleri
Mehmet Barbaros KILINÇ, Hüseyin ANILAN
ÖZET | TAM METİN
51-İlkokul Öğretim Programlarının Teknoloji Entegrasyonu Bakımından İncelenmesi
Mehmet Fatih KAYA
ÖZET | TAM METİN
52-Öğretmen Adaylarının Sosyal Medya Etiğine İlişkin Görüşlerinin Etik İkilem Senaryolarıyla İncelenmesi
Özge MISIRLI, Abdullah KUZU
ÖZET | TAM METİN
53-Okul Dışı Öğretim Mekânları Olarak Bilim Merkezleri: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Deneyimi
Galip ÖNER, Mustafa ÖZTÜRK
ÖZET | TAM METİN
54-Matematik Öğretmen Adaylarının Ders Planlarının Teknoloji Entegrasyonu Açısından Değerlendirilmesi
Melike YİĞİT KOYUNKAYA, Berna TATAROĞLU TAŞDAN
ÖZET | TAM METİN
55-İlkokul Öğretmenlerinin Matematik Dersindeki Ölçme ve Veri İşleme Öğrenme Alanına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
Veli TOPTAŞ, Büşra Nur BODUR, Büşra USLUOĞLU
ÖZET | TAM METİN
56-Ebeveyn-Çocuk İlişkisi Konulu Makaleler: Tematik İçerik Analizi Çalışması
Emine TAYAN, S. Damla GEDİK, Zekiye MORKOYUNLU, Mustafa SÖZBİLİR, A. Cihan KONYALIOĞLU
ÖZET | TAM METİN
57-Sınıf ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
Nur Leman BALBAĞ, Mustafa Zafer BALBAĞ
ÖZET | TAM METİN
58-İlkokullarda Örgütsel Sessizlik İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki (Eskişehir İl Merkezindeki İlkokullarda Bir Çalışma)
Ebru KONAKÇI GÖVEN, İlknur ŞENTÜRK
ÖZET | TAM METİN
59-5. Sınıf Türkçe Ders Kitabının Toplumsal Cinsiyet Açısından İncelenmesi
Sinem SATILMIŞ
ÖZET | TAM METİN
60-Karakter ve Değer Eğitimi Dersinin Kazanımları
Selçuk ŞİMŞEK, Vesile ALKAN
ÖZET | TAM METİN
61-Dönüşüm Geometrisi Öğretiminde 5E Öğrenme Modelinin 7. Sınıf Öğrencilerinin Van Hiele Dönüşüm Geometrisi Düşünme Düzeylerine Etkisi
Özgül DEMİR, Aytaç KURTULUŞ
ÖZET | TAM METİN